Tham số truyền vào hàm contructor tại/Components/com_Content/views/content/Search.ascx không đúng